Wedstrijdbepalingen

 1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het ten tijde van het toernooi geldende Spel- en Wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing.
 2. Voor het Heritage Open geldt een maximum aantal deelnemers van 90 spelers. Men is pas ingeschreven aan het toernooi na schriftelijke bevestiging vanuit de organisatie en als aan de betalingsverplichting is voldaan.
 3. Er wordt gespeeld in drie gescheiden ratinggroepen, A: 1200+, B: 1000-1199, C: 999-. De KNDB-rating per 1 juli 2018 is van toepassing. Voor spelers zonder KNDB-rating wordt door de organisatie een KNDB-rating geschat. De organisatie behoudt zich het recht om de groepsindeling aan te passen naargelang de opkomst.
 4. In elke groep worden acht ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem op rating. In de eerste ronde vindt er een "geleide" loting plaats; in elke daarop volgende ronde vindt er een "ongeleide"  loting plaats. De loting en rangschikking worden bepaald door het programma Toernooimanager. De resultaten van dit programma zijn bindend.
 5. Er wordt gespeeld met digitale klokken volgens het Fischer-systeem: tien minuten per speler per partij, vermeerderd met drie seconden per speler per zet. Verlenging van de bedenktijd en arbitrage zijn niet toegestaan.
 6. De klok moet worden ingedrukt met de hand waarmee de zet is gedaan.
 7. Ten teken van het begin van de partij wordt de klok van de witspeler in alle gevallen in werking gesteld.
 8. Een speler die door vertraging de uiterlijke inschrijftijd (10:00) dreigt te missen, wordt verzocht de organisatie hiervan telefonisch (Koos van Amerongen: 06-14202367) op de hoogte te stellen, vóórdat de inschrijfdeadline verstreken is. Enkel in dat geval behoudt een speler recht op deelname indien deze zich tevens voor de afloop van de laatste partij van de eerste ronde meldt bij de toernooiorganisatie. Uit Artikel 7 volgt dat deelname aan de eerste ronde alleen mogelijk is tot tien minuten na aanvang daarvan.
 9. Indien een speler zich onverhoopt uit het toernooi dient terug te trekken, worden de resterende partijen verloren verklaard en behoudt deze zijn uiteindelijke score.
 10. In het Heritage Open worden aan de winnaar van een partij twee punten toegekend. Bij remise krijgen beide spelers één punt. Aan de verliezer worden geen punten toegekend.
 11. In de B- en C-groep wordt de eindstand bepaald op volgorde van het aantal behaalde wedstrijdpunten. Diegene die het hoogste aantal haalt, is de winnaar. Zijn er spelers gelijk geëindigd, dan geldt de hoogste gemiddelde tegenstandersrating als tweede criterium.
 12. De eindstand in de A-groep wordt op dezelfde manier bepaald als de eindstand voor de B- en C-groep, met de uitzondering dat de twee daaruit volgende hoogst gerangschikte spelers in een finale spelen om de eerste en tweede plaats. De titel Kampioen Heritage Open IJsselstein 2018 wordt toegekend aan de winnaar van deze finale.
 13. De finale in de A-groep wordt gespeeld volgens het Georgiev-Lehman systeem, met drie minuten per speler bij aanvang, vermeerderd met twee seconden per zet. Het exacte systeem is afhankelijk van het aantal wedstrijdpunten dat de finalisten hebben vergaard:
  • Indien de finalisten evenveel wedstrijdpunten hebben vergaard geldt het volgende: Als er na vier partijen geen beslissing is gevallen, dan moet de speler die in het hoofdtoernooi lager is geëindigd de vijfde en beslissende partij winnen. Ter compensatie krijgt hij/zij bij aanvang van de vijfde partij één minuut extra bedenktijd. 
  • Indien de finalisten niet evenveel wedstrijdpunten hebben vergaard geldt het volgende: Als er na twee partijen geen beslissing is gevallen, dan moet de speler die in het hoofdtoernooi lager is geëindigd de derde en beslissende partij winnen. Ter compensatie krijgt hij/zij bij aanvang van de derde partij één minuut extra bedenktijd.
 14. Per ratingcategorie zijn er ten minste drie geldprijzen te verdienen. Daarnaast is er een bekerprijs voor de best presterende jeugdspeler in de C-groep. Een jeugdspeler met een rating die te hoog is voor de C-groep, kan er bij inschrijving voor kiezen om toch in de C-groep mee te doen en daarmee aanspraak te maken op de jeugdprijs. Hiermee doet de speler wel afstand van een eventuele ratingprijs.
 15. Met nadruk wordt erop gewezen dat de aanwijzingen van de arbiter strikt moeten worden opgevolgd. Het hinderen of afleiden van de andere spelers kan bestraft worden, en zelfs partijverlies of in het uiterste geval diskwalificatie of verwijdering uit de speelzaal tot gevolg hebben.
 16. Alle spelers worden geacht zich professioneel en sportief op te stellen.
 17. In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, alsmede over eventuele geschillen, beslist de wedstrijdleiding, welke berust bij de toernooiorganisatie. De beslissing van de wedstrijdleiding is bindend.

Aansprakelijkheid
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten wegens ziekte of ongevallen die zich tijdens het toernooi in of rond de speelzaal voordoen, en ook voor het zoekraken of op andere wijze verloren gaan van meegebrachte goederen. Deelname is op eigen risico.